Uncategorized

Czym jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego i kiedy jest wymagana? 

Niezmiernie istotną kwestią, zarówno w życiu codziennym, jak i w miejscach pracy, jest bezpieczeństwo pożarowe. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przed zagrożeniami, wiele państw i organizacji wymaga opracowania i stosowania tzw. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP). Czym jednak dokładnie jest ten dokument i kiedy jest on wymagany? Czym jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

IBP to dokument opracowany w celu zapewnienia ochrony osób przebywających w danym miejscu w razie pożaru. Jest to szczegółowa instrukcja działania, która określa procedury alarmowania, ewakuacji, oraz inne niezbędne kroki mające na celu minimalizację ryzyka i ograniczenie szkód w przypadku pożaru. BP składa się z części opisowej i części graficznej, zawierającej plany obiektu. Podstawa prawna w zakresie IBP to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Kiedy jest wymagana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Wymagania dotyczące IBP mogą się różnić w zależności od lokalizacji oraz rodzaju budynku. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego muszą posiadać właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów o kubaturze przekraczającej 1000 m3 zaliczanych do:

  1. Budynków użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, biura, szpitale, banki, obiekty handlowe itp.,
  2. Obiektów zamieszkania zbiorowego – internaty, hotele, pensjonaty, schroniska itp.,
  3. Obiektów produkcyjnych i magazynowych,
  4. Obiektów przemysłowych – zakłady przemysłowe, fabryki oraz inne miejsca pracy, gdzie istnieje duże ryzyko pożaru.

Ponadto właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów inwentarskich (służących produkcji rolnej) muszą posiadać IBP, jeżeli ich kubatura przekracza 1500 m3. Dodatkowo strefy pożarowe poza budynkami muszą posiadać IBP, jeśli ich powierzchnia przekracza 1000 m2.

Niezależnie od powierzchni lub kubatury, każdy obiekt lub strefa pożarowa, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem musi posiadać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

Warto pamiętać, że IBP powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Podsumowanie

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest kluczowym narzędziem zapewniającym ochronę osób oraz minimalizującym ryzyko strat materialnych w przypadku pożaru. Jej obecność i skuteczność są niezbędne, szczególnie w miejscach publicznych oraz w miejscach pracy, gdzie zagrożenie pożarowe może być znaczące. Dlatego też należy pamiętać o regularnym przeglądaniu, aktualizacji oraz przeprowadzaniu szkoleń związanych z IBP, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników budynku.