Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest kolejnym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z Kodeksu pracy.

Art. 226 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek informowania pracowników o poziomie ryzyka zawodowego, źródłach zagrożenia, skutkach i metodach ochronnych.

Przepisy Kodeksu pracy znajdują potwierdzenie w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana na wszystkich stanowiskach pracy i dla wszystkich zagrożeń zawodowych, dla pewnych grup czynników biologicznych, chemicznych, itp. ustawodawca przewidział osobne wymagania. Dlatego pracodawca jest zobwiązany:

Wybierając naszą ocenę ryzyka zawodowego otrzymają Państwo analizę ryzyka dostosowaną do potrzeb Waszego zakładu pracy, a w niej:

Ocena ryzyka zawodowego podczas pracy zdalnej

Nowelizacja Kodeksu pracy o zagadnienia dotyczące pracy zdalnej reguluje również kwestię oceny ryzyka zawodowego. Podobnie jak w przypadku stacjonarnej formy wykonywania obowiązków służbowych, pracodawca jest tutaj zobowiązany do przeprowadzenia takiej oceny, uwzględniając przy tym wpływ na wzrok oraz układ mięśniowo-szkieletowy, a także aspekty psychospołeczne. Co ważne, pracodawca nie musi robić tego indywidualnie dla stanowiska każdego pracownika. Zamiast tego ma on możliwość sporządzenia uniwersalnej oceny dla konkretnych grup stanowisk pracy zdalnej.

Pracownik zobowiązany jest natomiast do zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego. Obowiązki pracodawcy obejmują również przekazanie instrukcji organizacji stanowiska pracy zdalnej oraz stosowne szkolenie BHP, które może odbyć się w formie elektronicznej. Istotną zmianą jest także dopuszczenie elektronicznych form komunikacji między pracodawcą i pracownikiem — np. w zakresie składania wniosków.