Pomiary środowiska pracy

Zakład pracy jest miejscem, w którym pracownicy mogą być narażeni na czynniki, które w sposób negatywny wpływają na ich zdrowie. Pomiary środowiska pracy służą ocenie tychże czynników.  Każdy pracodawca obowiązany jest wskazać czynniki szkodliwe oraz ich źródło i rodzaj.


Pracodawca jako osoba odpowiedzialna za stan bhp w zakładzie pracy, tym samym odpowiedzialna za zdrowie oraz życie swoich pracowników zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowania i przechowywania wyników tych pomiarów, jak również udostępniania ich pracownikom oraz organom kontrolnym.

Pomiary środowiska pracy

Zgodnie z Art. 227 Kodeksu Pracy: 


1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywana pracą, w szczególności: 

2) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować
i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

Oprócz obowiązku, który nakłada na pracodawcę prawo, głównym argumentem do obowiązkowego wykonywania pomiarów środowiska pracy powinna być dbałość o zdrowie i życie swoich pracowników, a także innych osób uczestniczących w życiu zakładu.

Wykonując pomiary środowiska pracodawca, otrzymuje ocenę wielkości narażenia na dany czynnik, co z kolei pozwala określić pracodawcy podjęcie niezbędnych kroków oraz wdrożenie odpowiednich środków ochrony.

Pracodawca mając pogląd na wielkość szkody czynnika jest w stanie określić czy dany surowiec, urządzenie należy zlikwidować bądź zautomatyzować proces pracy, który naraża pracownika na utratę życia bądź zdrowia, czy wystarczy dobór odpowiednich środków ochrony tak, by zminimalizować działanie czynnika szkodliwego do poziomu akceptowalnego.

Ocena narażenia pracownika na dany czynnik wynika z prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz skutków związanych z narażeniem na tenże czynnik. Informacje te znajdziemy w ocenie ryzyka zawodowego. Zarządzając ryzykiem zawodowym pracodawca określa czynniki występujące w środowisku pracy, co umożliwia mu wprowadzenie środków zapobiegających wypadkom przy pracy czy chorobom zawodowym.  

Wykonując pomiary środowiska pracy pracodawca podejmuje jedno z wielu działań mających na celu ochronę zdrowia i życia swoich pracowników, co oznacza, że wypełnił obowiązki wynikające z przepisów bhp w tym zakresie oraz podejmował działania mające na celu eliminację ryzyka występowania chorób zawodowych lub innych negatywnych skutków u swoich pracowników. 

W przypadku wystąpienia u pracownika problemów zdrowotnych dokumentacja wyników pomiarów środowiska pracy może posłużyć jako potwierdzenie wykonywania przez pracodawcę obowiązku ochrony zdrowia pracowników. 

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami.

Szkolenia bhp prowadzimy na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.