Jeżeli w Państwa zakładzie pracy doszło do wypadku zapraszamy do kontaktu.

Tworzymy dokumentację powypadkową dla wypadków:

Protokół powypadkowy

Za wypadek przy pracy (zgodnie z Ustawą z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło
w związku z pracą:

Zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy jeśli wszystkie cztery warunki spełnione są jednocześnie.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021991673

Obowiązkiem każdego pracownika jest niezwłocznie powiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania
zatrudnienia, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. W przypadku, gdy droga:

wówczas wypadek uważa się za wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia pracodawcy wypadku w drodze do pracy lub z pracy, spoczywa na pracowniku, który uległ wypadkowi. 

Wypadki podczas pracy zdalnej

Wraz z upowszechnieniem się nowych form wykonywania obowiązków poza biurem nadeszła również nowelizacja Kodeksu pracy, która w dużo większym stopniu reguluje pojęcie pracy zdalnej. Zmiany w przepisach dotyczą również wypadków — ich zgłaszania oraz ubiegania się o ewentualne świadczenia z nimi związane. Po stronie pracodawcy leży odpowiedzialność za określenie jasnych zasad pracy zdalne w jego zakładzie, a także do zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania obowiązków w domu. Ten ostatni element obejmuje zarówno dostarczenie materiałów i urządzeń technicznych, jak i ustalenie z pracownikiem zasad korzystania z własnych narzędzi.

Co w kwestii wypadku podczas pracy zdalnej? Obowiązkiem pracownika jest poinformowanie pracodawcy o zaistniałym incydencie — drogą telefoniczną lub elektroniczną. Niezbędne będzie również udowodnienie, że wypadek miał miejsce w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Po stronie pracodawcy leży natomiast rozpoczęcie procedury powypadkowej oraz decyzja o zakwalifikowaniu zdarzenia, jako wypadku przy pracy.